LINIKIWE (I’M GRANTED) LYRICS By Siyakha Khitha FT.JOYOUS CELEBRATION 24


Akunasimo esingaphezu kwamandla akho
[No situation is beyond your powers]
Akunazinga elingaphezu komshado wakho
[No level is above your marriage]
Akunasifo esingema phambili uma kunoJesu
[No disease is unshakeable when you have Jesus]
Akunasimo esingaphezu kwempilo yakho
[No situations is above your life]

Unikiwe igunya ke wena ungahamba phezu kofezela
[You are authorized to walk on top of scorpions]
Unikiwe amandla ke wena usungaphezu kwabanqobi
[You are empowered and are now more than conquerers]

Utshilo wathi mangihambe ngala mandla enginawo
[You said I shall walk with the powers I have]
Waphinde wathi ngicele noma yini uzongenzela
[Again, you said I must ask for anything and You will provide]
Uzonginika, uzothi “Thatha, kokwakho”
[You will give me and say “Take, it’s yours”]
Yebo, UJehova ushilo mzalwane wathi noma yintoni
[Yes my brethren, Jehovah said “Anything”]
Uyithathe by fire, by force
[Take it by fire, by force]
Waphinda wath’ uNdikhoyo
[Again, the great I Am said]
Cela noba yintozi uzokwenzela
[Ask for anything and shall be done]
Ngoba wena unikiwe igunya
[Because you are granted an authority]

Sathana ndizokunyathela ngob’ uyaxoka
[Devil, I will step on you because you are a liar]
Ndizohamba phezu kofezela
[I will walk on top of scorpions]
Ngob’ uJehova uyaphila
[Because Jehovah is alive]
Ndizothath’ imoto yami, ndithath’ imali yam
[I will take back my car, my cash]
Ndithath’ umshado wam, ndithathe konk’ okwam
[I will reclaim my marriage and all that is mine]

Linikiwe, linikiwe, linikiwe
[I am granted]
Linikiwe, linikiwe, linikiwe


Check:  Malice – Stronger Lyrics