NYASHA DZAKE LYRICS BY ZIMPRAISE (TENDAI KEVIN ZHOU)


Hupenyu hwangu husina tariro
(my life without hope)
ndoenda kupi,ndoenda kunamwari
(where doi go? i turn to God)
misodzi yacho,zuva nezuva
(tears day and night)
ndoenda kupi,ndoenda kunamwari
(where doi go? i turn to God)

mwari vanoti   (God says)
usacheme         (do not cry)
usasuwe           (do not be sad)
ndiripano         (i am here)
mwari vanoti   (God says)
usacheme         (do not cry)
usasuwe           (do not be sad)
ndiripano          (i am here)

nyasha dzake hupenyu wose
(His grace is for a life time)
rudo rwake zuva nezuva
(his love day after day)
wandibvisa mumatope
(he has take me from the muddy clay)
iye wandisimudzira
(he has lifted me up)
misodzi yose wakabvisa
(he wiped all my tears)
mwoyo wangu wofara
(my heart is full of joy)
ndiye mwari
(He is God)
mubatsiri
(my helper)

nyasha dzake hupenyu wose
(His grace is for a life time)
rudo rwake zuva nezuva
(his love day after day)
wandibvisa mumatope
(he has take me from the muddy clay)
iye wandisimudzira
(he has lifted me up)
misodzi yose wakabvisa
(he wiped all my tears)
mwoyo wangu wofara
(my heart is full of joy)
ndiye mwari
(He is God)
mubatsiri
(my helper)


Download now (quick server)

rwendo rwehupenyu
(this journey in life)
rwunofadza
(is full of joy)
kana mwari achifamba neni nguva dzose
(if God is with me all the time)
chandinoshaya hapachina
( i lack nothing in him)
iye wandipawo rugare
( he has given me peace)
mwari vandipa
(God has given me)
rudo rwake
(his love)
nemufaro
(and great joy)
ndiriwake
(am his)

mwari vandipa
(God has given me)
rudo rwake
(his love)
nemufaro
(and great joy)
ndiriwake
(am his)

nyasha dzake hupenyu wose
(His grace is for a life time)
rudo rwake zuva nezuva
(his love day after day)
wandibvisa mumatope
(he has take me from the muddy clay)
iye wandisimudzira
(he has lifted me up)
misodzi yose wakabvisa
(he wiped all my tears)
mwoyo wangu wofara
(my heart is full of joy)
ndiye mwari
(He is God)
mubatsiri
(my helper)x2

pakuchema          (when i cry)
ananyoradza        (he wipes away my tears)
pakusuwa            (when i am sad)
anondifadza         (he gives me joy)
pakurwara            (when i am sick)
anoporesa            (he heals me)
ndiye mwari        (he is God)
mubatsiri             (my helper)

Tags: NYASHA DZAKE LYRICS BY ZIMPRAISE (TENDAI KEVIN ZHOU) videos mp4, NYASHA DZAKE LYRICS BY ZIMPRAISE (TENDAI KEVIN ZHOU) mp3 music, NYASHA DZAKE LYRICS BY ZIMPRAISE (TENDAI KEVIN ZHOU) instrumental, NYASHA DZAKE LYRICS BY ZIMPRAISE (TENDAI KEVIN ZHOU) soundcloud, genius, naijaloaded, remix, free beat

Check:  Evolution Theme Song
About prayertitus 10561 Articles
Great Thinkers will rule the world, I am an Internet freak, Gospel Lover, I Love Music. You can connect with me On Instergram Prayertitus

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*